எழுத்துக்கள் / scripts Print
Subashini ஆல் எழுதப்பட்டது   
Thursday, 14 January 2010 19:51

 

This section includes power point slides desribing  scripts used in the ancient civilization.  The presentation slides covers topics on the development of Tamil scripts. 3 chapters are focusing on Sumerian  and Egyptian writing.

 

இப்பகுதியில் தமிழ் எழுத்துக்களின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் விவரிக்கப்படுகின்றன. பழம் எழுத்துக்களான சுமேரியம், எகிப்து எழுத்துக்களின் தோற்றச் சிறப்புக்களும் விரிவாக ஆராயப்படுகின்றன. 

Last Updated on Thursday, 14 January 2010 20:00