சுவடி நயம்!

The Art of Palm Leaf (Manuscript) Publishing


    [Next] [Last]


[Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge]
பாதுகாப்பற்ற நிலையில் பழம் சுவடிகள்
rack_of_olai
288 X 360
20 KB
500 வருட பழம் சுவடி
500_year_old
360 X 288
17 KB
மருத்துவச் சுவடிகள்
medical_manuscripts
336 X 391
27 KB
ஆகமச் சுவடிகள்
private_collection
453 X 377
40 KB
[Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge]
வட்ட ஓலை
round palm leaf manuscript
360 X 288
17 KB
நிலப்பதிவு ஓலைகள்
survey leafs
360 X 288
11 KB
திருக்குறள்
Thirukkural
800 X 442
77 KB
அடிமை ஓலைகள்
slave_documents
640 X 480
46 KB
[Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge]
மையிடாத ஓலை (மூலம்)
uninked_original
417 X 100
10 KB
இலக்க மேம்பாடு
digitally enhansed
800 X 189
42 KB
கும்மிடியார் முத்திரை
british seals
800 X 457
52 KB
அழுத்தப் பதிவு
emboss
640 X 480
42 KB| Home |